BIOMED-LUBLIN WSiS S.A.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
1 2 3 4 5 6 7
Prospekt Emisyjny GPW

Prospekt Emisyjny GPW

 

Prospekt emisyjny spółki „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna  (dalej: „Spółka”, „Emitent”) został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących, wyemitowanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda:

- 5.012.853 akcji serii B,

- 848.330 akcji serii C,

- 7.712.080 akcji serii D,

- 5.700.000 akcji serii E.

 

Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 stycznia 2015 roku i pozostaje ważny przez 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich instrumentów finansowych nim objętych. Prospekt emisyjny stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Emitencie i wyemitowanych przez niego instrumentach finansowych dopuszczanych do obrotu.

Prospekt emisyjny, zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) został opublikowany na stronie internetowej Emitenta (www.biomed.lublin.pl) w dniu 21 stycznia 2015 r.

Prospekt emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną. Na podstawie Prospektu emisyjnego nie jest prowadzona żadna oferta publiczna jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w papiery wartościowe Spółki, inwestor powinien uważnie zapoznać się z pełną treścią Prospektu emisyjnego, w tym z czynnikami ryzyka w nim zawartymi, a także z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu, które mogą zostać publikowane w terminie późniejszym.

 

Przechodząc do treści Prospektu potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższymi warunkami i jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na zawarte powyżej ograniczenia.          
Przejście do prospektu